Osiguranje od nezgode

Bezbrižan život i sigurna budućnost je želja svih, ali niko ne može da predvidi niti sprječi nezgode. Polisa osiguranje od nezgode štiti vas i vaše zaposlene 24 sata dnevno, odnosno u toku radnog vremena, putovanja i u slobodno vrijeme.

Osiguranje zaposlenika

Osnovna pokrića su:


  • smrt uslijed nezgode
  • trajna invalidnost
  • moguće je ugovoriti dodatno:
    smrt uslijed bolesti, troškove liječenja, dnevnu naknadu za boravak u bolnici, lom kostiju, nastup teške bolesti

VišeManje

Osiguranje djece, učenika i studenata

Pokrića koja su uključena u proizvod:


  • smrt uslijed nezgode
  • trajna invalidnost
  • troškovi liječenja
  • lom kostiju
  • smrt uslijed bolesti
VišeManje

Želite ponudu?

Mi ćemo za vas izračunati cijenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

DODATNE VRSTE OSIGURANJA:

osiguranje gostiju objekata koji nude usluge smještaja

osiguranje posjetilaca priredbi

osiguranje putnika u javnom saobraćaju
DOBRO JE ZNATI:
1
Šta je premija osiguranja?

Iznos koji Ugovarač osiguranja plaća po osnovu zaključene polise osiguranja.

2
Šta je nezgoda?

Nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji ima za posljedicu smrt osiguranika ili tjelesnu povredu (trajnu potpunu ili djelomičnu invalidnost), narušenje zdravlja koje zahtijeva liječenje u bolnici i/ili troškove liječenja.

3
Šta je trajna invalidnost?

Trajna invalidnost je trajni gubitak funkcije ili dijela tijela/organa koji se utvrđuje nakon završenog liječenja.

4
Šta su troškovi liječenja u vezi nezgode?

Naknađuju se troškovi stvarnog i nužnog liječenja nastali u periodu do godinu dana od dana nezgode koji nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim ili nekim drugim osiguranjem.

5
Šta je naknada za boravak u bolnici?

Naknada za boravak u bolnici plaća se za svaki dan koji zaposlenik po osnovu osiguranog slučaja provede u bolnici, a najduže 180 dana.

6
Pojam "lom kosti" se odnosi na:

Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod loma bilo koje kosti, bez obzira da li će se zbog istog loma naknadno isplatiti osigurana suma za nastalu trajnu invalidnost.

7
Šta je nastup teške bolesti?

Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod nastupa teške bolesti, bez obzira da li će se zbog iste naknadno isplatiti osigurana suma za ostale ugovorene rizike.

ISKUSTVA KORISNIKA

„Sa policom životnog osiguranja od nezgode UNIQA nam je omogućila da pokrijemo sve bitne aspekte rizika iz tog domena, i na taj način smo doprinijeli kvalitetu i sigurnosti rada naših zaposlenika. Kvalitet, brzina djelovanja i pouzdanost su glavni sinonimi koji odgovaraju ovoj kompaniji. Uz ovo treba posebno istaknuti i jednostavnost kod načina prijave šteta i drugih procedura, što olakšava ostvarenje zaštite kod nastupanja osiguranih slučajeva. Zbog svega navedenog, UNIQA osiguranje je naš pravi izbor."

                                Samir Džubur - VOLKSWAGEN d.o.o.