Pritužbe

Nastojimo da u svakom trenutku pružimo uslugu koja će u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. Eventualne pritužbe na rad naše kompanije, možete podnijeti lično, putem pošte, faxa ili e-maila.

Način podnošenja


Klijenti UNIQA osiguranja svoje pritužbe mogu podnijeti:

  • usmeno na zapisnik u svim poslovnicama UNIQA osiguranja
  • poštom na adresu sjedišta UNIQA Osiguranja d.d. u Sarajevu ul. Obala Kulina bana br. 19
  • putem faxa na broj telefona: (+387) 33 289 011
  • putem e-maila na adresu: prituzbe.uniqa@uniqa.ba

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja UNIQA osiguranja je 15 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku na koju se odnosi pritužba, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, ali ne duže od godinu dana od kada se desio događaj ili nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi.

 

VišeManje

Sadržaj pritužbe


Pritužba treba da sadrži:

  • ime i prezime, adresu podnosioca pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice
  • razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kom je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, te prijedloge za izvođenje dokaza
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe, odnosno lica koje ga zastupa
  • punomoć za zastupanje, kad je pritužba podnesena po punomoćniku
VišeManje

Sistem zviždača


Pomozite nam da se borimo protiv korupcije i poslovnog kriminala. Svaka prijava o kršenju je važna i pomaže nam da spriječimo ekonomske gubitke i štetu našoj reputaciji. Uz vašu pomoć možemo osigurati naš integritet i pouzdanost a time i naš uspjeh.
 
U sistemu zviždača možete prijaviti ozbiljne stvari kao što su npr. podmićivanje, iznuda, pronevjera, krađa, računovodstvene nepravilnosti itd.
 
Stvari poput nasilničkog ponašanja, nezadovoljstvo platama, kršenje pravila u vezi alkohola itd. se ne bi trebale ovdje prijavljivati. Umjesto toga, one se trebaju prijaviti putem normalnih kanala.
 
Sistem zviždača se ne može koristiti za pravljenje lažnih optužbi protiv drugih, a sve skupa, namjerno neistinite informacije se ne smiju prijavljivati. Detaljnije uputstvo možete pročitati ovdje.
 
Ohrabrujemo vas da dostavite svoje ime u prijavi. Sve prijave su strogo povjerljive. Više informacije možete pronaći ovdje.
VišeManje
BITNO JE ZNATI:
1
Rok za dostavljanje odgovora na pritužbu:

Pritužbe se rješavaju u skladu sa Pravilnikom o rješavanju pritužbi koji donosi Uprava UNIQA Osiguranja. Nakon što prouči i provjeri navode iz pritužbe UNIQA Osiguranje će pismeno odgovoriti podnosiocu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.

2
Prigovor Ombudsmenu u osiguranju

Po rješavanju pritužbe u UNIQA Osiguranju d.d. Sarajevo, ukoliko niste zadovoljni odgovorom, možete se obratiti Ombudsmenu u osiguranju koji je nadležan u postupcima utvrđivanja kršenja  dobrih poslovnih običaja i osnovnih standarda struke osiguranja i posredovanja radi mirnog rješavanja sporova.

Ombudsmen u osiguranju nije nadležan da ocjenjuje osnovanost odštetnih zahtjeva ili njihovu visinu. Prigovor Ombudsmenu  se dostavlja na jednom od priloženih obrazaca:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH Ombudsmen u osiguranju- preuzmite obrazac prigovora

Agencija za osiguranje Republike Srpske Ombudsmen u osiguranju - preuzmite obrazac prigovora